Strona główna Uczelnia International AIMS AND TASKS OF THE OFFICE


AIMS AND TASKS OF THE OFFICE

International Relations Office (IRO) at Jesuit University Ignatianum in Krakow (UIK), as an administrative unit, comes under Vice-Rector for Organization and External Affairs.

In terms of its actions, International Relations Office cooperates with Rector's Delegate for International Affairs and Academic Coordinators for International Relations and Erasmus+ Programme.

THE RANGE OF TASKS

1. Coordination of academic exchange programmes at UIK

A. Erasmus+ Programme (the European Union Programme in 2021 – 2027; in sector: Higher Education, Action 1 in the field of Education Mobility)

- students and university staff mobility (programme countries) – Action KA131

- students and university staff mobility (partner countries) – Action KA107/171

B.   Student Exchange within Bilateral Agreements

Detailed description of tasks within academic exchange:

- preparing the grant applications within Action KA131 and KA171

- compilation and updating rules of practice and forms, concerning the participation of staff and students in academic exchange programmes, which are available at UIK

- coordination of the bilateral student exchange

- coordination of the bilateral staff exchange within the Erasmus+ Programme Action KA131 and Action KA107/171

- cooperation with the Partner Universities, coordination of the forming new Bilateral Agreements within the Erasmus+ Programme

2. Monitoring the preparation of inter-institutional agreements within the academic cooperation between UIK and the international universities

3. Supporting/organizing, in an administrative way, the international initiatives at university, e.g. summer school, staff week

4. Coordination/supporting the foreign delegations at UIK to form/develop the international cooperation

5. Doing administrative work within the activity of office

- running the electronic database of international agreements

- cooperating with the units at UIK in the field of rankings, internationalization and international cooperation

- administering of International Relations Office websites

- preparing financial statements, progress reports and final reports, which describes the realization of academic exchange projects

- conducting the statistics concerning the academic exchange

- conducting the distributional list of the international news of IRO (the information about scholarships, summer schools, conferences and other international academic events)

ZAKRES ZADAŃ

1Koordynowanie na UIK programami wymiany akademickiej

A. PROGRAM ERASMUS+ (Program Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027), w sektorze: szkolnictwo wyższe, akcja 1 w zakresie mobilność edukacyjna):

- mobilność studentów i pracowników uczelni (kraje programu) – akcja KA131

- mobilność studentów i pracowników uczelni (kraje partnerskie) – akcja KA107/171

B. wymiana studencka w ramach podpisanych międzynarodowych umów bilateralnych

Zadania szczegółowe w zakresie wymiany akademickiej:

- przygotowywanie wniosków grantowych w ramach akcji KA131 oraz KA171

- sporządzanie i bieżące aktualizowanie regulaminów wewnętrznych oraz formularzy dotyczących udziału pracowników oraz studentów w dostępnych na uczelni programach wymiany akademickiej

- koordynowanie wymiany bilateralnej studentów

- koordynowanie wymiany bilateralnej pracowników w ramach programów Erasmus+ Akcja KA131, Akcja KA107/171

- współpraca z uczelniami partnerskimi, koordynowanie nawiązywania nowych umów bilateralnych w ramach programu Erasmus+

2. Monitorowanie przygotowywania porozumień międzyuczelnianych o współpracy naukowej UIK z zagranicznymi uczelniami

3. Wspieranie/ organizowanie w sposób administracyjny inicjatyw o charakterze międzynarodowym na uczelni, typu: summer school, staff week

4. Koordynowanie/ wspieranie podejmowania delegacji zagranicznych na UIK w celach nawiązywania/ rozwijania współpracy międzynarodowej

5. Wykonywanie prac administracyjnych w zakresie działań biura

- prowadzenie elektronicznej bazy umów międzynarodowych

- współpraca z jednostkami UIK w zakresie rankingów, internacjonalizacji i współpracy międzynarodowej

- administrowanie stronami internetowymi BWM

- przygotowywanie sprawozdań finansowych, raportów postępu oraz raportów końcowych opisujących realizację danego projektu wymiany akademickiej

- prowadzenie statystyk dotyczących wymiany akademickiej

- prowadzenie listy dystrybucyjnej „Aktualności BWM" (informacja o stypendiach, szkołach letnich, konferencjach i innych międzynarodowych wydarzeniach naukowych)