Strona główna Wydział Filozoficzny O wydziale Instytucje Wydziału Centrum Etyki Chrześcijańskiej im. T. Ślipko SJ


Centrum Etyki Chrześcijańskiej im. T. Ślipko SJ

Centrum Etyki Chrześcijańskiej im. Tadeusza Ślipko SJ, zwane dalej „Centrum”, stanowi jednostkę organizacyjną Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie utworzoną dla prowadzenia działalności naukowej, badawczej i popularyzatorskiej.

 

 KONTEKST DZIAŁALNOŚCI CENTRUM W LATACH 2023-2026:

 Obserwując dzisiejsze przemiany światopoglądowe i kulturowe, których doświadczamy na co dzień, jak również kolejne miraże polityczne, społeczne, obyczajowe, w których wszyscy uczestniczymy, łatwo zauważyć, że myślenie chrześcijańskie stoi dzisiaj przed wielkim wyzwaniem i próbą.  Przed współczesną etyką chrześcijańską stawiane są coraz poważniejsze pytania i problemy, wobec których trudno przejść obojętnie. I trzeba sobie uczciwie powiedzieć: łatwiej na pewno nie będzie. Im szybciej zaczniemy podejmować stawiane przed nami wyzwania, im bardziej odważnie będziemy konfrontować się z problemami, wątpliwościami jak również zarzutami – z reguły stawianymi właśnie w wymiarze etycznym  – tym większą będziemy mieli szansę na obronę wiarygodności i autentyczności postawy chrześcijańskiej. Dla intelektualistów w XXI w., szczególnie w obliczu tak poważnego kryzysu światopoglądowego z jakim mamy obecnie do czynienia, uciekanie od trudnych tematów, pomijanie ich, tudzież bagatelizowanie, wydaje się być wyjściem najgorszym z możliwych. To rezygnacja z własnych racji, ze swojego stanowiska, z możliwości dyskusji i szukania porozumienia. W sensie etycznym: porażka intelektualna i moralna. Póki rozmawiamy, póki wychodzimy naprzeciw Innemu w różnicach, które nas dzielą,  póki wykazujemy chęć, odwagę i potrzebę dialogu w kwestiach najważniejszych, a więc tych dotyczących systemu wartości, postaw moralnych, naszych codziennych wyborów, decyzji i racji, których bronimy, wtedy status myślenia chrześcijańskiego ma ciągle szansę na przetrwanie i dotarcie do szerszego grona odbiorców.

 

CEL DZIAŁALNOŚCI CENTRUM:

Biorąc pod uwagę krótko nakreślony powyżej kontekst dzisiejszych czasów i sytuacji, w której znalazło się myślenie chrześcijańskie w XXI w. widzimy potrzebę, a nawet konieczność, sformułowania a następnie zmierzenia się współczesnego chrześcijańskiego myślenia z następującymi problemami natury etycznej (i nie tylko):

- problem emigracji i uchodźców w ramach etyki chrześcijańskiej. Na ile konflikty polityczne, wojny, nieporozumienia międzypaństwowe zmieniają nasze odczytanie wartości we współczesnym świecie? Jakie zmiany już się dokonały w kluczu interpretacyjnym uznawanych wartości a co dopiero przed nami? Co oznacza dzisiaj solidarność, pomoc, wsparcie i gdzie są jego granice?

- powinności moralne i etyczne chrześcijanina względem wszelkiego rodzaju mniejszości (etnicznych, politycznych, społecznych, kulturowych, religijnych, płciowych i innych)

- problem wykluczenia Innych (innych od większości, od przyjętych i obowiązujących norm) Gdzie są granice między szacunkiem, otwartością, tolerancją i akceptacją a troską o własny status, o moje wartości, o obronę pewnej tradycji i kultury pielęgnowanej przez wieki?

- problemy szeroko rozumianej ekologii: troski i odpowiedzialności za planetę w duchu chrześcijańskiej postawy dbałości o przyszłość kolejnych pokoleń. Co dla współczesnego chrześcijanina i etyka oznacza: dojrzałe i rozsądne gospodarowanie Ziemią?

- kwestia wartości patriotycznych rozumianych w duchu chrześcijańskich wartości takich jak: szacunek, tolerancja, godność drugiego człowieka, troska o dobro wspólne jakim jest państwo, moje miasto, moje miejsce zamieszkania, pracy. Wszelka przestrzeń wspólnego funkcjonowania, gdzie coś razem tworzymy i dlatego wszyscy jesteśmy zobowiązani do troski o to co wspólne (a nie tylko moje)

- współczesne wyzwania biomedyczne, takie jak: transhumanizm, aborcja, antykoncepcja, prawa kobiet, prawa mężczyzn, prawa dziecka/płodu, obowiązki rodzicielskie, odpowiedzialność za życie

- kultura komunikacji na gruncie wartości chrześcijańskich (zjawisko przemocy i agresji w komunikacji – hejt, nienawiść słowna, brak szacunku dla odmienności poglądów i przekonań, anonimowość w sieci, prześladowania ofiary i skutki takich zachowań, poziom debaty społecznej)

- wzorce, autorytety, mistrzowie i eksperci – kto dzisiaj kreuje przestrzeń światopoglądową, komu ufamy, za kim podążamy, co o tym decyduje? Kto ma władzę i większą siłę przekonywania?  Jaki status mają w dyskursie światopoglądowym  naukowcy, intelektualiści, a jaką celebryci czy media społecznościowe?

- kondycja współczesnego człowieka po pandemii. Relacja między psychiatrią a etyką. Rola religii w dobie chorób i śmierci. Jak zmieniło się nasze odczytywanie wartości w czasach Covidu? Jakim modyfikacjom uległa nasza hierarchia wartości pod wpływem doświadczenia śmierci, lęku, opuszczenia, żałoby? Czy kluczowe w dobie pandemii pojęcie odpowiedzialności  (za siebie i za innych) przemówiło do naszego sytemu wartości i do sumienia?

- przemiany ekonomiczne w perspektywie etyki. Kryzys ekonomiczny, radykalne pogorszenie warunków bytowych człowieka, lęki, złość, agresja, rozpacz i bezradność jako postawy egzystencjalne w obliczu kryzysu ekonomicznego. Problem ubóstwa, bezdomności, szerzącego się kryzysu gospodarczego z punktu widzenia wartości chrześcijańskich.

- religia a etyka. Jakie wartości można obronić i w jaki sposób pokazać ich ponadczasowość i uniwersalność w czasach apostazji i coraz większego odpływu uczniów z religii w szkole jak i kleryków z seminariów. Jakie racje i argumenty etyczne można dzisiaj zaprezentować młodym ludziom, chcąc zatrzymać postępującą laicyzację społeczeństwa?

- płaszczyzna etyczna w dialogu międzyreligijnym we współczesnym świecie: jak dziś wygląda dialog chrześcijaństwa z judaizmem, a jak z prawosławiem w dobie wojny ukraińsko-rosyjskiej? Czy chrześcijaństwo i buddyzm mogą znaleźć wspólne pole do porozumienia?

- prawa zwierząt, wegetarianizm, weganizm, relacja między człowiekiem a światem przyrody w perspektywie etycznej.

 

FORMY DZIAŁALNOŚCI CENTRUM:

1)     dyskusje i debaty, które otwierają przestrzeń do wymiany poglądów, tworzą płaszczyznę do rozmowy i szukania porozumienia nawet mimo różnicy zdań

2)     seminaria/konferencje, a więc  spotkania w większym gronie, z naciskiem na zapraszanie VIPów, którzy byliby „przewodnikami etycznymi” pośród mnogości stanowisk i poglądów etycznych

3)     publikacje, które stawić będą zwieńczenie wspólnych poszukiwań intelektualnych a równocześnie udokumentowany zapis ważnych głosów etycznych

4)     wywiady – „jeden na jeden” – z wyjątkowymi autorytetami, osobowościami, których głos wnosi coś szczególnie ważnego i potrzebnego w dzisiejszych dyskusjach etycznych

5)     „dwugłosy” - konfrontacja etyków prezentujących skrajnie odmienne stanowiska światopoglądowe, która otwiera pole do refleksji dla młodych, dla studentów, którzy potrzebują jasnych i wyrazistych stanowisk etycznych, żeby określić się wobec radykalizmów ich poglądów.

6)     Współpraca z portalami internetowymi z zakresu popularyzacji filozofii i etyki, które stanowią doskonałą tubę promocyjną wydarzeń naukowych, jak również utworzenie osobnej rubryki w naszych uczelnianych czasopismach informującej na bieżąco o działalności Centrum.

7)     Włączenie studentów, doktorantów, koło naukowe do działalności Centrum. Uwzględnienie głosu młodych, dla których współczesne problemy etyczne mogą jawić się w zupełnie innej perspektywie niż starszym.