Strona główna Uczelnia Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zawartość Deklaracji Dostępności

Akademia Ignatianum w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej https://www.ignatianum.edu.pl/.

 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej:  06.12.2018
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

-        Niektórym obrazom nie zapewniono tekstu alternatywnego.

-        Niektóre grafiki istotne dla użytkowników zostały oznaczone jako elementy dekoracyjne.

-        Na stronie głównej znajduje się nagranie wideo, któremu nie zapewniono altertnatywy.

-        Na stronie występują nieopisane pola formularza (pola tekstowe i listy rozwijane).

-        Strona posiada nielogiczna strukturę nagłówków, która może utrudniać nawigację. Występują na niej również puste nagłówki.

-        Do prezentacji wizualnej wykorzystywany jest HTML.

-        Występują nieoznaczone listy elementów.

-        Niektóre linki oznaczone są tylko za pomocą koloru.

-        Na stronie występują niekontrastowe połączenia kolorystyczne.

-        Na stronie znajdują się obrazy zawierające tekst oraz dokumenty w postaci grafiki (skany), którym nie zapewniono alternatywy tekstowej.

-        Na stronie głównej obecna są ruchome treści – slidery bez możliwości ich wstrzymania, zatrzymania lub ukrycia.

-        Wszystkie podstrony posiadają ten sam tytuł.

-        W przypadku niektórych linków cel łącza nie został wskazany lub może być niezrozumiały.

-        Na stronie występują linki o tej samej nazwie prowadzące pod różne adresy.

-        W niektórych miejscach oznaczenie fokusem jest niewidoczne lub mało widoczne.

 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami: możliwość zmiany rozmiaru tekstu. Nie zapewniono możliwości zmiany barw.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 15.11.2021 r.
Deklarację sporządzono na podstawie oceny przez podmiot zewnętrzny: Altix sp. z o. o.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Biurem Promocji: 12 39 99 615, e-mail: biuropromocji@ignatianum.edu.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej, elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (otwiera się w nowym oknie)

 

Dostępność architektoniczna

1. Do Budynku Głównego prowadzą 3 wejścia: główne – od strony dziedzińca, boczne – wejście nieużywane, prowadzące na parter z niedużego tarasu oraz tylne – używane przez osoby zatrudnione, otwierane za pomocą kart pracowniczych.
2. Drzwi wejść mają odpowiednie szerokości, szklane tafle drzwi na terenie Uczelni oznaczone zostały w widoczny sposób poziomymi pasami.
3. Z wiatrołapu, który posiada odpowiednią przestrzeń manewrową można wejść do budynku lub zejść do części gastronomicznej.
4. Zejście do części gastronomicznej możliwe jest za pomocą odpowiednio oznaczonych schodów (z noskami, o prawidłowych parametrach, odpowiednio oznaczone kontrastowymi pasami) lub za pomocą platformy schodowej.
5. Portiernia znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego.
6. Drzwi na terenie Uczelni mają prawidłową szerokość w świetle wejścia, przed wejściami zachowana jest prawidłowa przestrzeń manewrowa.
7. Przy części pomieszczeń na terenie Uczelni zainstalowany jest system kontroli dostępu, na wysokości 135 cm.
8. Na drzwiach brak oznaczeń w alfabecie Braille’a z numerem pomieszczenia i/lub przeznaczeniem pomieszczenia.
9. Pomieszczenie 112, które znajduje się na półpiętrze między parterem, a I piętrem – jest niedostępne dla osób poruszających się na wózkach i trudnodostępne dla osób o ograniczonej mobilności. Uczelnia zapewnia alternatywę dla studentów w postaci realizowania zajęć dydaktycznych w dostępnych architektonicznie salach dydaktycznych.
10. Wejście do pomieszczenia 412, które znajduje się na półpiętrze między IV a V piętrem jest niedostępne dla osób poruszających się na wózkach. Alternatywą jest drugie wejście do pomieszczenia 412, które znajduje się na V piętrze, do którego  można dotrzeć korzystając z windy).
11. Schody na 2 klatkach schodowych oznaczone kontrastowo (pierwszy i ostatni stopień).
12. Na parterze progi w drzwiach do pomieszczeń są obniżone, na II piętrze wejścia bezprogowe, na III piętrze wejścia w większości z wysokimi progami na ok 3 cm, na IV piętrze wejścia bezprogowe.
13. Na terenie Uczelni znajduje się 1 winda, dzięki której piętra budynku są dostępne dla osób poruszających się na wózku. Panel sterujący posiada oznaczenia w alfabecie Braille’a, dodatkowo winda wyposażona jest w system udźwiękowienia.
14. Wejścia do sal gimnastycznych, w których odbywają się zajęcia z wychowania fizycznego znajdują się na poziomie przyziemie (-1) i są dostępne dla osób poruszających się na wózku oraz z trudnościami w poruszaniu.
15. W budynku na poziomie przyziemie znajduje się szatnia. Szafki są na odpowiedniej wysokości dla osób poruszających się na wózkach i osób o niskim wzroście.
16. Na poziomie przyziemie znajduje się pochylenie terenu, które można jednak pokonać wózkiem.
17. Na terenie Uczelni brak ścieżek naprowadzających dla osób niewidomych.
18. Ściany, odrzwia i posadzka odróżniają się od siebie pod względem kontrastu.
19. Korytarze są wystarczająco szerokie.
20. Na terenie Uczelni dostępne są toalety dla osób z niepełnosprawnościami.
21. Przy budynku znajdują się parkingi z wyznaczonym miejscem parkingowym dla osób z niepełnosprawnościami.