Strona główna Uczelnia Dostęp do informacji publicznej


Dostęp do informacji publicznej

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE

https://ignatianum.nbip.pl/ignatianum

 

ADMINISTRATOR BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

ks. Radosław Robak SJ

e-mail: radoslaw.robak@ignatianum.edu.plPRAWO DO UZYSKANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ
Zgodnie z ustawą, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Jeżeli w Biuletynie Informacji Publicznej nie znajdą Państwo poszukiwanej informacji, prosimy o kontakt.

JAK 
Wypełniając Wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Jeśli będzie to tylko możliwe, uzyskają Państwo odpowiedź bez zbędnej zwłoki przez telefon lub na adres zwrotny e-mail i/lub nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie będzie mogła być z różnych względów udostępniona w terminie 14 dni, powiadomimy w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępnimy informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Ograniczenie dostępu do informacji publicznej będzie miało miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.
Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać pisemnego wniosku, nie mniej jednak zaleca się skorzystanie z formularza.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Akademia Ignatianum w Krakowie
31-501 Kraków
ul. Kopernika 26,
Rektorat
e-mail:
rektorat@ignatianum.edu.pl
informacja.publiczna@ignatianum.edu.pl
tel. 12 3999502

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 2176 t.j.)

OPŁATY
Za udzielenie informacji zasadniczo nie ponoszą Państwo opłat, ale jeżeli udostępnienie informacji publicznej wymaga poniesienia dodatkowych kosztów związanych z jej przygotowaniem, Uczelnia może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

ODWOŁANIA
Odwołania od decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz od decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej wnosi się do właściwego w sprawie ministra, za pośrednictwem Uczelni w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Klauzula informacyjna dla osób kierujących wnioski o dostęp do informacji publicznej

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?
Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (dalej: RODO), administratorem Państwa danych osobowych jest Akademia Ignatianum z siedzibą w Krakowie przy ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków (dalej: Administrator). Kontakt z Administratorem: tel. 123 999 502. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@ignatianum.edu.pl.
W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?
Państwa danymi będziemy posługiwać się w następujących celach:
•    realizacji obowiązków prawnych Administratora związanych z wnioskiem, w szczególności wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, ustawy
z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na ich podstawie rozporządzeń (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - „obowiązek prawny”,
•    prowadzenia komunikacji, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z wnioskiem, czy też potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Administratora (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - „prawnie uzasadniony interes”; terminy dochodzenia roszczeń wynikających z obsługi procesu realizowania wniosku określają przepisy prawa administracyjnego a w tym przepisy powołanych powyżej aktów prawnych.
Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zrealizowania wniosku. Dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.
JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?
Danymi będziemy posługiwać się przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów.
W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
•    okres przechowywania dokumentów określony przepisami prawa, w tym przepisy dotyczące archiwizowania dokumentów,
•    okres do momentu ewentualnego wniesienia sprzeciwu,
•    okres przedawnienia roszczeń.
JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?
Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie danych (w przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych - na zasadach określonych w RODO. Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo wnieść sprzeciw, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?
Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać
- oprócz osobom upoważnionym przez Administratora - innym podmiotom, w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je
w naszym imieniu (np. dostawcom i serwisantom usług technicznych i IT, podmiotom świadczącym nam usługi doradcze) oraz innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym).
DODATKOWA INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE UJAWNIONO W TREŚCI WNIOSKU
Państwa dane zostały pozyskane w związku z otrzymaniem wniosku o dostęp do informacji publicznej. Administrator będzie je przetwarzać w zakresie niezbędnym do realizacji wniosku.

Załącznik do pobrania:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (PDF)
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (wersja edytowalna)