Strona główna Instytut Kulturoznawstwa


Instytut Kulturoznawstwa

Instytut Kulturoznawstwa działa w ramach Wydziału Filozoficznego. Został powołany do życia 14.03.2006 roku. W ramach instytutu działają katedry: Antropologii Kulturowej i Turystyki; Dziedzictwa Kulturowego; Estetyki i Wiedzy o Sztuce; Filozofii Kultury i Religioznawstwa oraz katedra Historii Kultury wraz z Zakładem Historii Kultury Chrześcijańskiej.
W Instytucie prowadzone są studia ogólnoakademickie I i II stopnia z Kulturoznawstwa oraz studia praktyczne I stopnia z Turystyki i Rekreacji.
Akademia Ignatianum w Krakowie jako jedna z nielicznych uczelni w Polsce prowadzi studia III stopnia (doktoranckie) w zakresie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii. Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w tej dyscyplinie.
Pracownicy Instytutu prowadzą badania naukowe w dyscyplinie nauki o kulturze i religii oraz w dyscyplinach pokrewnych. Szczegółowa problematyka badań obejmuje: dziedzictwo kulturowe oraz tradycję i kulturę narodową, dialog międzykulturowy i międzyreligijny, kulturę i myśl chrześcijańską, estetykę, filozofię i teorię kultury, filozofię religii, kulturę artystyczną, kulturę współczesną, humanistykę cyfrową i cyberkulturę. W zakresie badań związanych z turystyką podejmowana jest problematyka turystyki kulturowej, turystyki biznesowej i kwalifikowanej, regionalnej oraz zyskującej w ostatnich latach coraz bardziej na popularności e-turystyki i turystyki w cyberprzestrzeni.
Studenci podejmujący naukę na kierunku Kulturoznawstwo zdobywają wiedzę o współczesnej kulturze, jej podstawach teoretycznych oraz uwarunkowaniach antropologicznych, artystycznych, komunikacyjnych, filozoficznych, socjologicznych i prawnych, a także zyskują wiedzę na temat historii kultury, literatury i sztuki oraz znaczenia dziedzictwa kulturowego animacji i organizacji kultury. Wychodząc naprzeciw dynamicznym zmianom współczesnego, technologicznego i zmediatyzowanego świata studenci poznają zasady funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego i nowoczesnych mediów.
Wiedzę i umiejętności pozwalają dodatkowo poszerzyć ścieżki kształcenia. W ramach studiów I stopnia studenci mają do wyboru jedną z następujących ścieżek: Cyberkulturę i media, Dziedzictwo kulturowe: zarządzanie i promocję oraz Sztuki wizualne, a w ramach studiów II stopnia: Sztuki wizualne i cyberkulturę lub Turystykę międzynarodową.
W programie studiów Turystyka i Rekreacja akcent położono na zdobycie umiejętności umożliwiających profesjonalną działalność turystyczną. Celem studiów jest wykształcenie wiedzy, umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych, przygotowujących absolwenta do podjęcia pracy w branży turystycznej. Dyscypliną wiodącą dla kierunku są nauki o kulturze i religii, dlatego program studiów obejmuje również przedmioty związane z turystyką kulturową oraz turystyką religijną. W ramach studiów studenci wybierają jedną z proponowanych ścieżek kształcenia: Turystykę biznesową i kwalifikowaną lub Turystykę międzynarodową i regionalną.

Działalność dydaktyczna

Oferta Instytutu Kulturoznawstwa w zakresie dydaktyki jest zróżnicowana i dostosowana do potrzeb rynkowych. Obecnie prowadzone są studia stacjonarne  I. i II. stopnia w zakresie kulturoznawstwa oraz studia I. stopnia  w zakresie turystyki i rekreacji. 

Program studiów Kulturoznawstwo obejmuje moduły związane z badaniami w dziedzinie nauk humanistycznych. Celem studiów jest wykształcenie wiedzy, umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych, przygotowujących absolwenta do prowadzenia badań naukowych i podjęcia pracy w rozmaitych sektorach kultury

W ramach studiów I-ego stopnia Studenci mogą kształcić się w ramach ścieżek:

• Cyberkultura i media;

• Dziedzictwo kulturowe: zarządzanie i promocja; 

• Sztuki wizualne.

W ramach studiów II-ego stopnia Studenci wybierają jedną ze ścieżek:

• Sztuki wizualne i cyberkultura; 

• Turystyka międzynarodowa.

Na Absolwentów Kulturoznawstwa oczekuje wiele ciekawych propozycji pracy, m.in.

• w instytucjach zajmujących się organizacją i promocją kultury, twórczości artystycznej, ochroną i upowszechnianiem dziedzictwa kulturowego;

• w działalności związanej z animacją kultury i dokumentowaniem wiedzy o kulturze;

• w przemysłach kreatywnych;

• w mediach internetowych, w redakcjach wydawnictw podejmujących problematykę kulturową;

• w agencjach reklamowych, w działach promocji firm, w instytucjach świadczących działalność doradztwa medialnego;

• w firmach i instytucjach branży turystycznej.

W programie studiów Turystyka i rekreacja akcent położono na zdobycie kompetencji umożliwiających profesjonalną działalność turystyczną. Celem studiów jest wykształcenie wiedzy, umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych, przygotowujących absolwenta do podjęcia pracy w branży turystycznej. Dyscypliną wiodącą dla kierunku są nauki o kulturze i religii, dlatego w trakcie trwania studiów absolwent zdobędzie także zaawansowane kompetencje związane z turystyką kulturową i religijną. 

Studenci kierunku Turystyka i rekreacja wybierają jedną z proponowanych ścieżek kształcenia:

• Turystyka biznesowa i kwalifikowana;

• Turystyka międzynarodowa i regionalna.

Absolwenci mogą podejmować pracę związaną ze swoim wykształceniem, m.in. 

• w instytucjach związanych z turystyką i rekreacją;

• w obsłudze ruchu turystycznego, zwłaszcza związanego z turystyką kulturową i religijną;

• w redakcjach czasopism branżowych;

• w hotelach i gospodarstwach agroturystycznych.

Akademia Ignatianum w Krakowie jako jedna z nielicznych uczelni w Polsce prowadzi również studia III. stopnia (doktoranckie) w zakresie nauk humanistycznych w dyscyplinie Nauki o kulturze i religii. Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w ww. dyscyplinie.