Instytut Psychologii

Realizowane w Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie jednolite studia magisterskie na kierunku Psychologia służyć mają zdobywaniu szerokiej i jednocześnie szczegółowej wiedzy z zakresu opisu i wyjaśniania procesów psychicznych oraz zachowania. W trakcie kształcenia student psychologii nabywa wiedzę na temat aktualnych teorii psychologicznych, metod psychometrycznych, statystycznych i diagnostycznych z uwzględnieniem historycznych związków tej problematyki z filozofią oraz systematycznych związków z innymi współczesnymi dyscyplinami naukowymi. Dzięki realizacji tych celów absolwent studiów psychologicznych powinien nabyć odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia badań naukowych, pracy dydaktycznej, a także podstawy do świadczenia usług psychologicznych zgodnie z zasadami wykonywania „zawodu zaufania publicznego”.

Studia psychologiczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie w szczególny sposób mają sprzyjać kształtowaniu wrażliwości etycznej studentów w związku z etyką zawodu psychologa. Rozwój świadomości studentów w zakresie  kwestii etycznych traktowany jest jako jeden z priorytetów przygotowanego programu studiów. Ignatianum kształci swoich studentów nie tylko w zakresie merytorycznym, lecz również stara się kształtować ich osobowość, postawy prospołeczne, wrażliwość i otwartość oraz poszanowanie godności drugiej osoby, bez względu na status społeczny, religię czy poglądy polityczne. To samo dotyczy także studentów psychologii. Realizacji kształcenia, które uwzględnia rozwój wiedzy fachowej, wrażliwości etycznej oraz postawy otwartości, służyć ma przygotowany program studiów oraz realizująca go kadra naukowo-dydaktyczna.

Program studiów, poza treściami podstawowymi oraz kierunkowymi, uwzględnia także ścieżki kształcenia: „Wspomaganie rozwoju”, „Psychologia kliniczna”, "Psychokryminologia" oraz "Psychologia zarządzania" w ramach których studenci otrzymują możliwość rozwijania oraz uszczegóławiania nabytej wcześniej wiedzy i umiejętności, zgodnie ze swoimi indywidualnymi zainteresowaniami.

Program ten stanowi rezultat zastosowania wytycznych zawartych w obowiązujących aktach normatywnych i ścisłej współpracy ze specjalistami w dziedzinie psychologii oraz innych dyscyplin społecznych.