KA107/KA171

Od 2017 roku AIK realizuje wymianę akademicką studentów oraz pracowników w ramach programu Erasmus - Akcja KA107/KA171 - mobilność z krajami partnerskimi (kraje spoza UE).

Ogólne Zasady Udziału Pracownika AIK w Projekcie

1. Wyjazd pracownika AIK możliwy jest jedynie do uczelni partnerskiej, z którą Ignatianum realizuje dany projekt:

2. Ilość oraz rodzaj realizowanych mobilności jest każdorazowo zależne od wysokości przyznanego grantu oraz warunków danego projektu.
3. Czas realizacji mobilności to maksymalnie 5 dni.
4. Stypendium Programu Erasmus+ to jedynie dofinansowanie mające pomóc w pokryciu kosztów utrzymania za granicą. Obejmuje stawkę dzienną oraz dofinasowanie podróży. Nie pokrywa pełnych kosztów podróży i pobytu w kraju partnerskim. Finansowanie ma formę ryczałtu, według odgórnie przyporządkowanych stawek.
5. Pracownik AIK może wyjechać w celu:
a) prowadzenia zajęć dydaktycznych (tzw. wyjazd STA) - w ramach tego wyjazdu pracownik AIK jest zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych dla studentów uniwersytetu partnerskiego, lub 4 godzin zajęć dydaktycznych w połączeniu ze szkoleniem,
b) w celach szkoleniowych - program na każdy dzień szkolenia musi być konkretnie zdefiniowany, i musi wynikać z niego, że celem udziału w szkoleniu jest podniesienie konkretnie zdefiniowanych kompetencji pracownika.
6. Minimalny poziom znajomości języka obcego, w którym będą prowadzone wykłady/będzie odbywane szkolenie, to B2 według Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).

Dokumenty rekrutacyjne i kwalifikacja na wyjazd

Dokumenty rekrutacyjne

W wyznaczonym terminie (ogłoszonym w zakładce Komunikaty) pracownik przesyła na adres: erasmus@ignatianum.edu.pl komplet wymaganych dokumentów:

1. Kwestionariusz na wyjazd zagraniczny w Programie Erasmus+ - składany tylko online.
2. Wypełniony dokument:
a) Indywidualny Program Nauczania (Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement) (tzw. formularz STA) - wypełniają osoby wyjeżdżające w celu prowadzenia wykładów
    lub
b) Indywidualny Program Szkolenia (Staff Mobility for Training Mobility Agreement
(tzw. formularz STT) - wypełniają osoby wyjeżdżające w celach szkoleniowych.

 

3. Na etapie składania dokumentów rekrutacyjnych, propozycja Indywidualnego Programu Nauczania/Szkolenia MUSI być zaakceptowana przez przełożonego (w przypadku pracowników naukowych - przez właściwego dziekana; w przypadku pracowników administracyjnych - przez kierownika jednostki) w formie podpisu na formularzu lub przekierowanej zgody mailowej. 
4. Na etapie rekrutacji pracownik sprawdza w jakich dziedzinach możliwa jest wymiana akademicka z danym uniwersytetem partnerskim (umowy bilateralne). Sprawdza również na podstawie np. informacji zawartych na stronie internetowej uczelni partnerskiej, czy propozycja zgłoszonej tematyki wykładów ma realną szansę na akceptację uczelni przyjmującej (np. w korelującym tematycznie instytucie/departamencie uczelni zagranicznej). Pracownik może również kontaktować się bezpośrednio z korelującym departamentem w uczelni zagranicznej celem pozyskania wstępnej zgodny na przyjęcie.

Kwalifikacja kandydatów na wyjazdy

1. Po zakończonym procesie rekrutacyjnym Komisja Kwalifikacyjna Programu Erasmus+ (KKE) dokonuje oceny kandydatur na podstawie kryteriów - dostępne w zakładkach poszczególnych projektów. 
2. Decyzja Komisji Kwalifikacyjnej Programu Erasmus+ o nominacji lub braku nomicacji do wyjazdu wysyłana jest do pracowników AIK drogą mailową. 

Realizacja mobilności (przed i po)

Dokumenty przed wyjazdem

1. Dokument Indywidualny Program Nauczania (Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement)/Indywidualny Program Szkolenia (Staff Mobility for Training Mobility Agreement) musi być podpisany PRZED WYJAZDEM przez wszystkie 3 strony: pracownika, uczelnię przyjmującą oraz uczelnię macierzystą (wymiana dokumentu z podpisami następuje w formie dobrej jakości skanów). 
2. Na czas wyjazdu pracownik musi mieć uregulowane kwestie swojej nieobecności na uczelni macierzystej, zgodnie z obowiązującymi zasadami - wniosek o udzielenie urlopu szkoleniowego pracownik składa w systemie KOLIBER.
3. Pracownik musi posiadać ubezpieczenie zdrowotne obowiązujące na okres całej mobilności. Kserokopia ubezpieczenia zdrowotnego musi być dostarczona do BWM. Zalecane jest również posiadanie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz odpowiedzialności cywilnej (OC). AIK zapewnia NNW pracownikom tylko w podstawowym zakresie, dlatego wykupienie prywatnego ubezpieczenia może okazać się przydatne.
Obowiązek zapewnienia sobie ubezpieczeń leży po stronie Uczestnika.
4. Jeśli dotyczy - pracownik stara się o wizę na wyjazd.
5. Oświadczenie do wypłaty grantu, w którym pracownik podaje nr rachunku bankowego. Zalecane jest posiadanie rachunku walutowego w Euro - w takiej walucie wypłacane jest stypendium.
5. Po dostarczeniu powyższych dokumentów do BWM, pracownik podpisuje tzw. Umowę finansową pomiędzy uczelnią a pracownikiem i następuje przelanie dofinasowania w formie ryczałtu na wskazany rachunek. 

Formalności po zrealizowaniu wyjazdu

1. Confirmation for Staff Mobility for Teaching Mobility/Confirmation for Staff Mobility for Training Mobility - dokument wystawiony przez uczelnię partnerską potwierdzający daty oraz program zrealizowanej mobilności. Uczelnia partnerska może skorzystać z formularza AIK (do pobrania tutaj: for teaching, for teaching combined with training, for training), może też wystawić takie zaświadczenie na swoim formularzu. Bardzo ważne jest, żeby daty mobilności wpisane w Confirmation były TAKIE SAME jak wpisane w umowie na wyjazd.
2. Uczestnik mobilności jest zobowiązany do wypełnienia on-line Ankiety Stypendysty Erasmusa (link do ankiety zostaje automatycznie wysłany na podany adres email pod koniec okresu mobilności).
3. Indywidualny raport opisowy z pobytu opisujący upowszechnianie i wykorzystywanie nabytych doświadczeń (niezbędny w końcowym rozliczeniu projektu przez uczelnię).