Kadra

PRACOWNICY NAUKOWO-DYDAKTYCZNI ORAZ DZIEDZINY ICH ZAINTERESOWAŃ 

prof. dr hab. Józef Bremer SJ - kognitywistyka, w szczególności interdyscyplinarna problematyka tożsamości i jedności Ja oraz kwestia wolności woli, logika, filozofia Ludwika Wittgensteina

prof. dr hab. Adam Jonkisz - filozofia nauki, metaetyka, logika, metodologia nauk

prof. dr hab. Piotr Mazur - filozofia człowieka, filozofia bytu, filozofia kultury, filozofia wychowania, filozofia etyki i polityki

dr hab. Carl Humphries, prof. UIK - filozofia języka, działania i normatywności, filozofia społeczna - szczególnie filozofia rodziny, zagadnienia ontologiczności i historyczności w filozofii zachodniej

dr hab. Piotr Duchliński, prof. UIK - metodologia nauk humanistycznych, ogólna metodologia filozofii, epistemologia, etyka ogólna, aksjologia, fenomenologia w Polsce, filozofia polska XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem współczesnej filozofii chrześcijańskiej, metodologiczno - epistemologiczna analiza współczesnych koncepcji filozoficznych, kulturowych i światopoglądowych jak: transhumanizm, posthumanizm itp.

dr hab. Tomasz Homa SJ, prof. UIK - antropologia filozoficzna, egzystencjalizm, etyka, filozofia kultury, filozofia polityczna i społeczna, filozofia wartości, filozofia wychowania, katolicka nauka społeczna

dr hab. Bogdan Lisiak SJ, prof. UIK - filozofia przyrody, filozofia procesu

dr hab. Piotr Sikora, prof. UIK - filozofia religii, dialog międzyreligijny

dr hab. Jacek Surzyn, prof. UIK - filozofia średniowieczna, filozofia żydowska, ontologiczny i epistemologiczny status istnienia, problematyka dowodzenia istnienia Boga, problem języka wiary, ontologia i fundamentalna i zagadnienie Bycia w filozofii Martina Heideggera

dr hab. Anna Zhyrkova, prof. UIK - neoplatonizm, logika neoplatońska, neoplatonizm chrześcijański, filozofia chrześcijańska, filozofia bizantyjska

dr hab. Jarosław Kucharski - etyka, filozofia społeczna

dr Robert Grzywacz SJ - hermeneutyka filozoficzna, filozofia współczesna, fenomenologia

dr Celina Kisiel-Dorohinicka - filozofia wychowania, filozofia religii

dr Jarosław Mikuczewski SJ -  obszary moich badań naukowych to szeroko rozumiana bioetyka ze szczególnym zorientowaniem na kwestie etyki medycznej, relacji pacjent-lekarz, etyki badań klinicznych, etyki pandemii, etyki farmakologii, etyki niepełnosprawności. Moje zainteresowania naukowe obejmują również kwestie roli duchowości w medycynie, etyki praktyki hospicyjnej, zwłaszcza hospicjum perinatalnego. Podejmuję również tematy z obszaru neuro-etyki oraz etyki płci

dr Magdalena Kozak - filozofia współczesna, głównie fenomenologia francuska, egzystencjalizm
(S. Kierkegaard, M. Heidegger, J. P. Sartre, A. Camus, G. Marcel), filozofia dialogu i spotkania (M. Buber, F. Rosenzweig, J. Tischner), filozofia relacji (E. Levinas), filozofia dekonstrukcji (M. Foucault i Byung-Chul Han).  Szczególnie interesują mnie takie zagadnienia jak: problem relacji międzyludzkich, wolność, odpowiedzialność, zależność, władza, kontrola, przemoc. Nade wszystko: problem obecności zła.

dr Ewa Odojepistemologia, głównie współczesna epistemologia analityczna, zagadnienia związane z etyką przekonań i normatywnością epistemiczną; filozofia religii, zwłaszcza epistemologia religii; filozofia umysłu i problem wolnej woli; krytyczne myślenie, heurystyki i błędy poznawcze

dr Marcin Podbielski- filozofia Platona, neoplatońska filozofia sztuki, teoria metafory i alegorii, neoplatonizm chrześcijański

dr Jacek Poznański SJ - naukoznawstwo, tworzenie wiedzy naukowej a mądrość, transformacje szkolnictwa wyższego, zwłaszcza uczelni wyższej; filozofia nauki: problematyka postępu naukowego i granic nauki; filozofia przyrody nieożywionej i ożywionej; filozofia techniki i filozoficzne zagadnienia technonauki; filozofia jezuitów w Polsce: zagadnienia historyczne i systematyczne; filozoficzne i teologiczne zagadnienia ekologii

dr Jakub Pruś - logika nieformalna i formalna, teoria argumentacji, filozofia języka, retoryka, filozofia i logika w Szkole Lwowsko-Warszawskiej, teorie prawdy, paradoksy logiczne, rodzaje argumentacji, chwyty erystyczne, błędy logiczne

dr Szczepan Urbaniak SJ - zajmuje się badawczo fenomenologią francuską oraz fenomenologią Husserla i Heideggera. Obszary zainteresowań to fenomenologia miłości, kwestia zasady i metody w fenomenologii, relacja między filozofią a teologią

mgr Barbara Banach - wychowanie fizyczne

 

WYKŁADOWCY WSPÓŁPRACUJĄCY Z INSTYTUTEM FILOZOFII

ORAZ DZIEDZINY ICH ZAINTERESOWAŃ

dr hab. Anna Bugajska prof. UIK - bioetyka, biopolityka, badania nad utopiami, antropologia filozoficzna i kulturowa, filozofia nauki i techniki

dr hab. Wacław Królikowski SJ prof. AKW – nauki teologiczne, szczególnie teologia duchowości, antropologia ćwiczeń duchowych św. Ignacego Loyoli, rozeznawanie duchowe, towarzyszenie duchowe