Strona główna Rekrutacja Opłaty na rok akademicki 2023/2024


Opłaty na rok akademicki 2023/2024

1. Opłata rekrutacyjna
1.Wysokość opłaty rekrutacyjnej: 85 zł.

2. Przelew za opłatę rekrutacyjną dokonuje się w systemie rekrutacyjnym IRK. System dopuszcza płatność on-line lub w formie przeleu tradycyjnego na wskazany, w systemie IRK, numer konta bankowego.

WAŻNE!

W przypadku dokonywania płatności w formie przelewu tradycyjnego (a nie za pośrednictwem systemu szybkiej płatności), w tytule przelewu  należy podać adres e-mail,  na którym zakładano konto w systemie IRK.
W przypadku braku zmiany statusu płatności, kandydat jest zobowiązany przesłać potwierdzenie dokonania przelewu* (przez system IRK), do ostatniego dnia rejestracji na studia.

*Potwierdzenie dokonania przelewu, powinno zawierać:

a) Numer rachunku z którego dokonano przelew za opłatę rekrutacyjną,

b) Imię i Nazwisko właściciela rachunku bankowego,

c) Data dokonania przelewu/operacji,

d) Numer rachunku uczelni na który przelewa się opłatę rekrutacyjną,

e) Tytuł przelewu/operacji,

f) Kwota przelewu/operacji.

3. Kandydaci na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, którzy ubiegają się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek prowadzony w Ignatianum wnoszą opłatę rekrutacyjną odrębnie dla każdego zgłoszenia.

4. Opłaty rekrutacyjne wpłacane są według terminarza rekrutacji na studia.

5. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi w przypadku, nieprzyjęcia na studia, nieterminowego wykonania przelewu, rezygnacji z podjęcia studiów lub błędnej rejestracji na studia.

6. W przypadku nieuruchomienia danego kierunku lub/i formy studiów w Ignatianum z powodu zebrania się zbyt małej liczby kandydatów, wniesiona przez kandydata na studia opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi lub  w ramach tej opłaty kandydat może ubiegać się o przyjęcie na inny kierunek, na którym limit przyjęć nie został wyczerpany.

7. Kandydat może ubiegać się o zwrot opłaty rekrutacyjnej również w przypadku:

a) Rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia w systemie IRK przed zakończeniem rejestracji.
b) Wniesienie jej po terminie, co skutkowało niedopuszczeniem kandydata do postępowania kwalifikacyjnego.

8. Uczelnia dokonuje zwrotu oplaty rekrutacyjnej w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez kandydata na studia w podaniu o zwrot opłaty rekrutacyjnej.

WAŻNA INFORMACJA

 • Kandydat jest obowiązany do uiszczenia opłaty rekrutacyjnej nie później niż do ostatniego dnia rejestracji na studia. W przypadku dokonywania opłaty w ostatnich 3 dniach rejestracji w formie przelewu tradycyjnego, należy przesłać potwierdzenie dokonania przelewu do ostatniego dnai rejestracji na studia.
 • Kandydaci na studia podyplomowe oraz na studia do Szkoły Doktorskiej nie wnoszą opłaty rekrutacyjnej.
2. Opłaty za studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie oraz drugiego stopnia

Opłaty obowiązujące w roku akademickim 2022/2023

1. Opłaty za studia niestacjonarne 

Opłaty za świadczone przez Ignatianum usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich wynoszą za każdy semestr tych studiów:

Wydział/kierunek studiów

Opłata za jeden semestr (w PLN)

Opłata za jeden semestr
w rozbiciu na raty (w PLN)

Całość

I rata

II rata

III rata

Wydział Filozoficzny

 

 

 

 

Psychologia

3300

1100

1100

1100

Wydział Pedagogiczny

 

 

 

 

Administracja i polityka publiczna

2200

800

700

700

Pedagogika

2300

800

800

700

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

2600

900

900

800

Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych

2200

800

700

700

WAŻNE! Opłata semestralna za pierwszy semestr dokonywana jest w całości (bez rozbicia na raty) przez studentów rozpoczynających cykl kształcenia i jest wnoszona do dnia 30 września. W przypadku przyjęcia na studia po dacie 30 września, opłatę należy uiścić niezwłocznie po przyjęciu.

a) Począwszy od drugiego semestru cyklu kształcenia opłaty wnoszone są w ratach:

 •  Semestr zimowy:

I rata – do dnia 31 października,

II rata – do dnia 30 listopada,

III rata – do dnia 10 stycznia.

 •  Semestr letni:

I rata – do dnia 31 marca,

II rata – do dnia 30 kwietnia,

III rata – do dnia 15 maja.

 b)  Dopuszcza się możliwość uiszczenia opłaty za semestr lub rok.

2. Opłaty za wydanie legitymacji studenckiej:

 • elektroniczną legitymację studencką - 22
 • duplikat elektronicznej legitymacji studenckiej - 33 zł

Szczegółowe zasady pobierania opłat są uregulowane w Regulaminie pobierania opłat.

3. Opłaty za studia podyplomowe

 Opłaty za studia podyplomowe obowiązujące w roku akademickim 2023/2024

Opłaty za świadczone przez Ignatianum usługi edukacyjne związane z kształceniem uczestników na studiach podyplomowych wynoszą za każdy semestr tych studiów (opłaty dotyczą również cudzoziemców): 

Wydział/nazwa studiów podyplomowych

Opłata za jeden semestr

(w PLN)

Opłata za jeden semestr
 w rozbiciu na raty
(w PLN)

 
 
   

I rata

II rata

III rata

 

Wydział Filozoficzny

 

 

 

 

 

Etyka dla nauczycieli

UWAGA! Studia finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

1900

700

600

600

 

Suicydologia

2200

800

700

700

 

Wydział Pedagogiczny

 

 

 

 

 

Logopedia

2000

700

700

600

 

Organizacja i zarządzanie w oświacie

2 000

700

700

600

 

Profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży

1 800

600

600

600

 

Ochrona danych osobowych – inspektor ochrony danych osobowych

1 800

600

600

600

 

Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi

1 800

600

600

600

 

 

WAŻNE! Opłata semestralna za pierwszy semestr dokonywana jest w całości (bez rozbicia na raty) przez studentów rozpoczynających cykl kształcenia i jest wnoszona do dnia 30 września.

Jeżeli kandydat został przyjęty po 30 września, to w przeciągu 3 dni od informacji o otworzeniu kierunku studiów podyplomowych.
a) Począwszy od drugiego semestru cyklu kształcenia opłaty wnoszone są w ratach:
 •  Semestr zimowy:
I rata – do dnia 31 października,
II rata – do dnia 30 listopada,
III rata – do dnia 10 stycznia.
 •  Semestr letni:
I rata – do dnia 31 marca,
II rata – do dnia 30 kwietnia,
III rata – do dnia 15 maja.
b)  Dopuszcza się możliwość uiszczenia opłaty za semestr lub rok.

Szczegółowe zasady pobierania opłat są uregulowane w Regulaminie pobierania opłat.

4. Opłaty dla cudzoziemców

Opłaty obowiązujące w roku akademickim 2023/2024

1. Cudzoziemcy zwolnieni z opłat za studia stacjonarne

Cudzoziemcy wymienieni w art. 324 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce mogą być zwolnieni z opłat za prowadzone w języku polskim studia stacjonarne.

Po przyjęciu na studia konieczne jest dostarczenie przy wpisie dokumentu potwierdzającego możliwość zwolnienia z opłat.

2. Cudzoziemcy którzy nie są wymienieni w pkt. 1, uiszczają poniższą opłatę za studia stacjonarne

3 400 ZŁOTYCH za semestr (tj. 6 800 ZŁOTYCH za rok).


3. Opłaty dla cudzoziemców za studia niestacjonarne

 • Cudzoziemców, którzy podejmują studia niestacjonarne, obowiązują te same zasady odpłatności co obywateli polskich podejmujących studia niestacjonarne.
 • Opłaty za świadczone przez Ignatianum usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich wynoszą za każdy semestr tych studiów:

Wydział/kierunek studiów

Opłata za jeden semestr (w PLN)

Opłata za jeden semestr
w rozbiciu na raty (w PLN)

Całość

I rata

II rata

III rata

Wydział Filozoficzny

 

 

 

 

Psychologia

3300

1100

1100

1100

Wydział Pedagogiczny

 

 

 

 

Administracja i polityka publiczna

2200

800

700

700

Pedagogika

2300

800

800

700

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

2600

900

900

800

Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych

2200

800

700

700

WAŻNE! Opłata semestralna za pierwszy semestr dokonywana jest w całości (bez rozbicia na raty) przez studentów rozpoczynających cykl kształcenia i jest wnoszona do dnia 30 września. W przypadku przyjęcia na studia po dacie 30 września, opłatę należy uiścić niezwłocznie po przyjęciu.

a) Począwszy od drugiego semestru cyklu kształcenia opłaty wnoszone są w ratach:

 •  Semestr zimowy:

I rata – do dnia 31 października,

II rata – do dnia 30 listopada,

III rata – do dnia 10 stycznia.

 •  Semestr letni:

I rata – do dnia 31 marca,

II rata – do dnia 30 kwietnia,

III rata – do dnia 15 maja.

 b)  Dopuszcza się możliwość uiszczenia opłaty za semestr lub rok. 

4.  Opłaty za wydanie legitymacji studenckiej:

 • elektroniczną legitymację studencką - 22 zł
 • duplikat elektronicznej legitymacji studenckiej - 33 zł

Szczegółowe zasady pobierania opłat są uregulowane w Regulaminie pobierania opłat.