Strona główna Uczelnia Projekty Popularyzacja i promocja chrześcijańskiego kapitału etycznego


Popularyzacja i promocja chrześcijańskiego kapitału etycznego

Rodzaj projektu: Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu

Tytuł Projektu: Popularyzacja i promocja chrześcijańskiego kapitału etycznego

Okres realizacji: 24 m

Kwota wnioskowana: 112 849,36

Organizator: Centrum Etyki Chrześcijańskiej im ks. Tadeusza Ślipko SJ, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

Współorganizator: Instytut Filozofii Uniwersytetu (wcześniej Akademii) Ignatianum w Krakowie

Zasięg projektu: ogólnopolski

Opis projektu

Projekt "Popularyzacja i promocja chrześcijańskiego kapitału etycznego" jest odpowiedzią na potrzebę przystępnego i atrakcyjnego upowszechniania chrześcijańskiej refleksji etycznej (która posiada wielu wybitnych przedstawicieli także w Polsce) oraz ukazania przydatności wiedzy etycznej w refleksji nad współczesnymi problemami, a także w podejmowaniu przemyślanych i uzasadnionych wyborów moralnych. Kapitał etyczny jest tutaj rozumiany jako pewien zbiór zasad, norm, reguł praktycznego postępowania związany z określoną tradycją kulturową. Chrześcijański kapitał etyczny jest natomiast oparty na uniwersalnych wartościach etycznych, prawie naturalnym i sprawnościach moralnych (cnotach).

Projekt ma na celu promocję i popularyzację kapitału etycznego przede wszystkim (choć nie wyłącznie) wśród nauczycieli szkół podstawowych i średnich. Jest to wpływowa grupa osób, która może zapewnić szersze oddziaływanie projektu, gdyż ma duży udział w wychowaniu i kształceniu młodego pokolenia Polaków. Według decyzji MEiN od 1 września 2022r. etyka stanie się obowiązkowym przedmiotem w szkołach, co wymaga wzrostu świadomości tego, czym jest etyka i co oferuje współczesnemu człowiekowi wśród szerokiego grona nauczycieli. Chodzi o upowszechnienie kapitału etycznego wśród nauczycieli w postaci nie tylko wiedzy o osiągnięciach i rezultatach badań, ale także poprzez rozwijanie praktycznych umiejętności i kompetencji etycznych głównie nauczycieli, a poprzez nauczycieli także uczniów realizujących edukację na różnych poziomach kształcenia. Budowanie kapitału etycznego w młodym pokoleniu jest zorientowane na przyszłość. Dotyczy formowania społeczeństwa obywatelskiego, które inspirowane wartościami etycznymi będzie mogło podejmować odpowiedzialne i dalekowzroczne wybory oraz realizować w sposób moralnie właściwy zróżnicowane zadania w obszarze życia indywidualnego, rodzinnego i państwowego. Internalizacja kapitału etycznego związanego z własną tradycją kulturową może dokonać się poprzez uprzystępnienie i upowszechnienie aktualnej etycznej wiedzy i umiejętności właśnie w środowisku nauczycieli. Proponowany projekt ma na celu popularyzację, promocję i upowszechnianie najnowszych badań etycznych, w szczególności realizowanych w tradycji etyki chrześcijańskiej, które dotykają tych spraw, o które bardzo często pytają młodzi ludzie. Projekt ma ukazać także przydatność etyki w życiu codziennym i publicznym. Zostanie to zrealizowane przy pomocy ekspertów z różnych dyscyplin naukowych powiązanych z problematyką etyczną, którzy popularyzując badania etyczne będą upowszechniać kapitał etyczny wypracowany w społeczności akademickiej.

W ramach projektu popularyzacja wiedzy etycznej będzie realizowana za pomocą różnorakich środków, przede wszystkim środków wykorzystujących nowe technologie. Zapewni to atrakcyjną formę przekazu treści. W ciągu dwóch lat planuje się przeprowadzenie 8 jednodniowych warsztatów, 8 webinarów, przygotowanych zostanie 24 około 15 minutowych podcastów, 8 około 15 minutowych filmów, stworzona zostanie strona internetowa, która będzie zawierać materiały tekstowe i multimedialne. Uruchomione zostaną także media społecznościowe: profil na Facebooku oraz Twitterze.

Skład komitetu organizacyjnego

Dr hab. Piotr Duchliński prof. UIK - Uniwersytet Ignatianum w Krakowie (Kierownik Projektu)

Prof. dr hab. Piotr Mazur - Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

Dr Jacek Poznański - Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

Podcasty
Webinaria

Cykl: Chrześcijański Kapitał Etyczny w pracy nauczyciela

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi materiałami audiowizualnymi z Projektu Promocja Chrześcijańskiego Kapitału Etycznego. Rozpoczynamy cykl ośmiu webinariów poświęconych problematyce różnych zagadnień etycznych, które mogą być poruszane przez nauczycieli w szkołach. Pierwszy webinar w wykonaniu prof. Piotra Duchlińskiego, Kierownika Katedry Etyki w Instytucie Filozofii UIK, podejmuje refleksję nad naturą etyki, pracą etyków, a także skupia się na problemach przekazywania wiedzy etycznej młodym ludziom. Webinar jest pewną inspiracją. Prowokuje do dyskusji i przemyśleń. 

 

Webinar nr 1: O Etyce, etykach i nauczaniu etyki w szkole

Webinar nr 2: Bioetyka w szkole 

Webinar nr 3: Czym jest sumienie

Webinar nr 4: Współczesne wyzwania moralne

Webinar nr 5: Czy etyka powinna ograniczać wolność badań naukowych? 

Webinar nr 6: Neurobiologiczne podstawy sumienia.

Szkolenia
  1. Szkolenie pt. "Edukacja etyczna wzbogacająca życie" 
Szkolenie można obejrzeć na naszym kanale na YT:
 
    2. Szkolenie pt. "Studium przypadku w kształceniu etycznym"

 

   3. Szkolenie pt. "Negocjacje i mediacje w nauczaniu etyki"

Szkolenie można obejrzeć na naszym kanale na YT: 

https://www.youtube.com/watch?v=98656qxK9dQ&t=1s 

 

4. Szkolenie pt. "Suicydologia dla nauczycieli"

Szkolenie można obejrzeć na naszym kanale na YT: 

https://www.youtube.com/watch?v=5MzIUOVwX1Q