Strona główna Uczelnia Rada ds. stopni naukowych


Rada ds. stopni naukowych

Wyciąg ze Statutu Akademii Ignatianum w Krakowie

 

Art. 34

1. W uczelni tworzy się Radę ds. Stopni Naukowych (dalej zwana Radą). 

2. Rada jest organem i podejmuje decyzje w sprawach nadawania stopni naukowych. 

3. W skład Rady wchodzi: 

1) Dyrektor Szkoły Doktorskiej,

2) po dwóch przedstawicieli każdej dyscypliny, w której Ignatianum przysługują uprawnienia do nadawania stopnia doktora, powoływanych przez Senat,

3) dyrektorzy instytutów.

4. Przewodniczącego Rady mianuje Rektor spośród jej członków.

5. Kandydatów na wybieralnych członków Rady zgłosić mogą: 

1) Rektor, 

2) każdy członek Senatu,

6. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Rektor.

7. Kadencja Rady trwa 4 lata i pokrywa się z kadencją Senatu

 

Art. 35

1. Rada jest organem właściwym do przeprowadzania postępowań w sprawach nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauki i sztuki. 

2. Rada nadaje stopnie naukowe i stopnie w zakresie sztuki. 

3. Rada do przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich i habilitacyjnych powołuje Komisje ds. Stopni Naukowych (dalej zwane „Komisjami”).

4. Rada monitoruje prowadzone przez Komisje postępowania w sprawie nadania stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki.

5. Rada uchwala regulamin, w którym określa szczegółowy zakres kompetencji i obowiązków Komisji oraz zasady i tryb wyboru jej członków. 

6.Rada podejmuje uchwały na posiedzeniach w obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków.

7. W razie podjęcia przez Radę uchwały naruszającej przepisy ustawy lub statutu albo ważny interes uczelni, Rektor zawiesza jej wykonanie i w terminie 14 dni od jej podjęcia zwołuje posiedzenie Senatu celem rozpatrzenia uchwały. Senat może zmienić albo uchylić zawieszoną uchwałę Rady.