Strona główna Uczelnia Projekty POWER Uczelnia dostępna


Uczelnia dostępna

Dofinansowanie w ramach: Akademia Ignatianum w Krakowie uczelnią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami nr POWR.03.05.00-00-A024/20

Okres realizacji projektu: od 2021-01-01 do 2023-09-30

Wartość projektu: 4 067 505,48 zł

Dofinansowanie projektu ze środków europejskich: 3 428 093,62 zł

Kierownik projektu: dr hab. Andrzej Paweł Bieś SJ, prof. AIK

Cel główny projektu

Celem głównym projektu jest osiągnięcie w naszej Uczelni znacznego wzrostu dostępności dla osób z niepełnosprawnościami poprzez realizację celów szczegółowych we współpracy ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami, na wszystkich etapach kluczowych dla prawidłowego wdrażania działań służących zapewnieniu dostępności na uczelni tj.:

· wsparcia zmian organizacyjnych,

· podniesienia kompetencji kadr,

· zwiększenia dostępu do edukacji,

· zwiększenia dostępności wewnętrznych procesów,

· likwidacji barier architektonicznych, technologicznych, komunikacyjnych,

· upowszechnienia rozwiązań zapewniających dostępność.

Opis projektu

Projekt Akademia Ignatianum w Krakowie uczelnią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami, jest kompleksową odpowiedzią na potrzeby osób z niepełnosprawnościami studiującymi na Akademii Ignatianum w Krakowie. W ramach projektu przewidziano zarówno działania infrastrukturalne, jak i zakup systemów wspomagające naukę oraz bezpośrednie wsparcie w postaci działalności Biura osób ds. niepełnosprawnych.

Najbardziej widocznym elementem będzie wybudowanie nowej windy dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Winda będzie wyposażona w system informacji tj. zapowiedź słowną informującą, na którym piętrze znajduje się winda tak, aby osoby niepełnosprawne zwiększyły swoją mobilność a tym samym by Ignatianum było bardziej dostępne dla wszystkich osób.

Drugim ważnym elementem jest wzmocnienia działania Biuro ds. osób niepełnosprawnych, który będzie zajmował się m.in. pomocą doraźną w zakresie rozwiązywania problemów niepełnosprawnych studentów czy też zapewnianiem w miarę możliwości dostępu do odpowiedniego sprzętu studentom z niepełnosprawnością.

Ponadto zostaną kupione systemy komputerowe ułatwiające naukę języków obcych. Dzięki czemu osoby niepełnosprawne będą mogły w pełniejszy sposób korzystać z oferty edukacyjnej naszej Uczelni.

Dodatkowo zostanie przeprowadzany szereg szkoleń dla kadry Uczelni związanych z zagadnieniem niepełnosprawności.

Szkolenia dla kadry administracyjnej, dydaktycznej i zarządzającej

W ramach projektu zrealizowane zostaną szkolenia z zakresu obsługi studentów z niepełnosprawnością skierowane do kadry administracyjnej, dydaktycznej i zarządzającej. W ich efekcie Pracownicy nabędą umiejętności z obszaru właściwej komunikacji oraz savoir-vivre w pracy z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

 

Poniżej przedstawiamy tematy zaplanowanych szkoleń dla kadry administracyjnej, zarządzającej i dydaktycznej:

 

1. "Obsługa studenta z niepełnosprawnością. Komunikacja i savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością":

·         definiowanie niepełnosprawności, poszczególnych jej rodzajów a także określenie barier i stereotypów z jakimi się wiążą,

·         zasady komunikacji z osobami z niepełnosprawnościami, m.in. dotyczące posługiwania się niedyskryminującym językiem,

·         prezentowanie postawy otwartej i asertywnej, m.in. poszanowanie prawa do samostanowienia, sposoby oferowania wsparcia.

 

2. "Obsługa studenta z niepełnosprawnością. Wsparcie psychologiczne wobec osób z niepełnosprawnością":

·         wpływ niepełnosprawności na emocjonalne i społeczne funkcjonowanie człowieka,

·         niepełnosprawność psychiczna, charakterystyka najczęściej występujących chorób i zaburzeń psychicznych,

·         definicja kryzysu psychicznego,

·         udzielanie wsparcia psychologicznego osobom z niepełnosprawnością i/lub zaburzeniami psychicznymi.

 

3."Edukacja włączająca":

·         podstawowe założenia idei edukacji włączającej,

·         identyfikowanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych,

·         kompetencje kadry dydaktycznej kluczowe dla realizowania zasad edukacji włączającej,

·         metodyka pracy,

·         szanse i bariery w procesie wdrażania edukacji włączającej.