Strona główna Rekrutacja Warunki rekrutacji


Warunki rekrutacji

STUDIA PODYPLOMOWE

Warunki rekrutacji na studia podyplomowe na rok akademicki 2020/2021 znajdują się tutaj.

LAUREACI I FINALIŚCI OLIMPIAD
1. Zasady przyjmowania laureatów, finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich określa uchwała nr 13/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 18 grudnia 2018 roku.
2. Kandydaci przystępujący do postępowania kwalifikacyjnego, w tym laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego, laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, są zobowiązani złożyć w Biurze Rekrutacji wymagane dokumenty przed rozpoczęciem postępowania kwalifikacyjnego. 
3. Zakres tematyczny olimpiady lub konkursu musi być zgodny z kierunkiem studiów, na który kandydat się ubiega. Decyzje co do zgodności przedmiotu olimpiady, konkursu z kierunkiem studiów podejmuje Komisja Rekrutacyjna.