Wyjazdy na praktyki

Od stycznia 2020 roku REKRUTACJA NA WYJAZDY NA PRAKTYKI będzie prowadzona w trybie ciągłym (wyjazdy, po zakwalifikowaniu się, będzie można realizować w ciągu całego roku). Nie trać czasu i już teraz szukaj dla siebie miejsca praktyk.

Jeżeli rozważasz wyjazd na praktyki zapoznaj się dokładnie z poniższymi informacjami. Dodatkowo Niezbędnik Erasmusa to pakiet infrormacyjny, w którym znajdziesz wszelkie informacje nt. procedur oraz wymagań na każdym etapie realizacji tej mobilności.

Podstawowe informacje
Kto może wyjechać na praktyki ?
  • studenci UIK studiów licencjackich, magisterskich, jednolitych magisterskich, doktoranckich
  • studenci UIK studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
  • przyszli absolwenci UIK, posiadający w czasie rekrutacji aktywny status studenta
Kiedy?
  • studenci: praktyki w okresie wakacyjnym (czerwiec – wrzesień)
  • przyszli absolwenci: wyjazd w ciągu roku po zakończeniu studiów
Na jak długo?

W ramach tzw. kapitału mobilności każdego studenta:

  • max. 12 miesięcy (licząc wspólnie wszystkie wyjazdy na studia oraz wyjazdy na praktyki) w ramach jednego poziomu studiów (dla I, II, III st.)
  • max. 24 miesiące (licząc wspólnie wszystkie wyjazdy na studia oraz wyjazdy na praktyki) dla jednolitych studiów magisterskich

Uwaga! Minimalny okres pobytu na praktykach MUSI wynosić co najmniej 2 miesiące (60 dni)

Gdzie?

Praktyka może być realizowana w przedsiębiorstwach, placówkach naukowo-badawczych, organizacjach o różnych profilach zlokalizowanych w krajach programu (kraje Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, Serbia, Republika Macedonii Północnej). Instytucja przyjmująca powinna być zarejestrowana w danym kraju programu oraz posiadać status prawny zgodny z legislacją danego kraju.
Uwaga! Praktyki nie można realizować w instytucjach Unii Europejskiej (wykaz tych instytucji znajduje się na stronie: https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en, instytucjach zarządzających programami Unii Europejskiej i placówkach dyplomatycznych ojczystego kraju studenta.

Miejsce praktyk student znajduje we własnym zakresie. Praktyczne wskazówki jak znaleźć miejsce praktyk znajdują się w zakładkach: Praktyczne wskazówki oraz Oferty praktyk.

Zakres wykonywanych zadań w ramach praktyk MUSI być powiązany z charakterem kierunku studów.

Dokumenty rekrutacyjne i kwalifikacja na wyjazd

W celu zakwalifikowania się na wyjazd student składa w Biurze Współpracy Międzynarodowej komplet wymaganych dokumentów:

Wszystkie dokumenty w formie skanów (zdjęcia dokumentów nie są akceptowane) student składa wyłącznie drogą mailową na outgoing@ignatianum.edu.pl

1. Podanie studenta na wyjazd zagraniczny - należy wypełnić tylko on-line 
2. List intencyjny (Letter of Intent) [word] 
dokument zawierający wstępną zgodę instutycji przyjmującej (student składa skan wypełnionego przez instytucję formularza).
3. List motywacyjny na wyjazd - krótkie uzasadnienie, dlaczego wyjazd na praktyki w ramach programu Erasmus+ jest dla Ciebie ważny (max 1 strona A4, kierowany do Komisji Kwalifikacyjnej Programu Erasmus+).
4. Kserokopia certyfikatu potwierdzającego poziom znajomości języka obcego nie starszy niż 5 lat lub kserokopia zaświadczenia wystawionego przez Kierownika Studium Języków Obcych UIK o poziomie znajomości języka obcego (nie starsze niż rok licząc od daty egzaminu), który będzie językiem roboczym w zagranicznej instytucji przyjmującej - oryginał do wglądu.

Dodatkowo, jeśli dotyczy
5. Kserokopia decyzji z Biura Stypendialnego UIK, dokumentującej prawo do otrzymywania stypendium socjalnego - oryginał do wglądu.
6. Kserokopia zaświadczenia potwierdzającego współpracę z BWM UIK w bieżącym lub poprzednim roku akademickim – oryginał do wglądu. 
7. Kserokopia zaświadczenia potwierdzającego opiekę nad studentami zagranicznymi UIK (Erasmus Mentor) w bieżącym lub poprzednim roku akademickim - oryginał do wglądu.
8. Zaświadczenia potwierdzające działalność na rzecz UIK w bieżącym lub poprzednim roku akademickim (np. praca w Kole Naukowym, Samorządzie Studenckim, Organizacji Studenckiej, Chórze Akademickim) – oryginał do wglądu.
9. Kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wystawionego przez upoważniony organ – oryginał do wglądu.
10. Pisemną zgodę kierownika studiów doktoranckich oraz opinię opiekuna naukowego w przypadku wyjazdu doktorantów w okresie zajęć dydaktycznych.
11. Kserokopia certyfikatu/zaświadczenia potwierdzającego poziom znajomości lokalnego języka obcego - oryginał do wglądu.

*UWAGA: Zgodnie z art.6 ust.8 pkt. c Regulaminu, w przypadku zaświadczeń stwierdzających, że egzamin językowy miał miejsce wcześniej niż rok od dnia złożenia dokumentów rekrutacyjnych lub w przypadku certyfikatu starszego niż 5 lat lub w przypadku certyfikatu/zaświadczenia budzącego wątpliwości - poziom znajomości głównego języka zajęć będzie zweryfikowany przez kierownika MSJO - w wyznaczonym terminie odbędzie się egzamin (część pisemna oraz ustna). Każda osoba, której dotyczy ta sytuacja, zostanie indywidualnie o tym poinformowana i zaproszona na w.w egzamin.

O nominacji do wyjazdu na praktyki decyduje Komisja Kwalifikacyjna Programu Erasmus+ na posiedzeniu. Informacja nt. daty posiedzenia KKE zostaje ogłoszona w KOMUNIKATY. Nominacja odbywa się na podstawie KRYTERIÓW [Szczegóły w Regulaminie udziału w Programie Erasmus+ studentów, doktorantów oraz absolwentów AIK, który jest dostępny tutaj]

UWAGA: w przypadku uzyskania tej samej liczby punktów (limit miejsc ograniczony), decydować będzie, oprócz kryteriów formalnych, data złożenia dokumentów rekrutacyjnych.

 

Realizacja mobilności (przed, w trakcie, po)

Najważniejsze dokumenty przed oraz w trakcie wyjazdu:

1. Porozumienie o programie praktyki (Learning Agreement  for traineeship)LA wypełniane jest wyłącznie w wersji online (Online Learning Agreement - OLA). Przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy zapoznać się z instrukcją, którą BWM przesyła mailem.
Dokument ten określa program i przebieg praktyki do zrealizowania w instytucji przyjmującej, stanowi podstawę zaliczenia praktyki po powrocie, jest uzgodniony przed wyjazdem dla każdego wyjeżdżającego studenta i musi być zaakceptowany przez Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus+ i podpisany przez trzy strony: uczelnię macierzystą (Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus+), instytucję przyjmującą i studenta.
Uwaga: Studenci, chcący wziąć udział w Praktykach Erasmusa i chcący je później przepisać, jako praktyki obowiązkowe na Ignatianum, proszeni są o wcześniejszy kontakt w tej sprawie z Koordynatorem Praktyk właściwego dla siebie Wydziału.
Wszystkie zmiany wprowadzone do Porozumienia o programie praktyki przez którąkolwiek ze stron wymagają pisemnego wypełnienia drugiej części formularza Learning Agreement for trainessheep, zwanej During the mobility w ciągu 2 tygodni od przyjazdu studenta do instytucji zagranicznej.
2. Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami i regulaminem Programu.
3. Oświadczenie do wypłaty grantu (z załączonym potwierdzeniem otwarcia rachunku bankowego w EURO lub PLN).

4. Ubezpieczenie na czas podróży i pobytu w instytucji przyjmującej: 
a) Każdy student jest zobowiązany uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne. Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawana przez NFZ. 
b) Każdy student jest zobowiązany ubezpieczyć się przed wyjazdem od odpowiedzialności cywilnej (OC) w miejscu odbywania praktyk. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej musi obejmować szkody spowodowane przez Uczestnika podczas pobytu za granicą, bez względu na to czy jest w pracy, czy też nie.
c) Każdy student jest zobowiązany ubezpieczyć się przed wyjazdem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Takie ubezpieczenie musi obejmować co najmniej szkody poniesione przez studentów wynikające z wypadków w pracy.
5. Umowa - podpisana między studentem i uczelnią macierzystą. Określa warunki odbywania praktyki, oraz warunki wypłaty i rozliczenia stypendium.
6. Każdy student zakwalifikowany do wyjazdu na praktykę, jest zobowiązany do wypełnienia dwóch testów biegłości językowej – pierwszego przed wyjazdem na stypendium oraz drugiego na zakończenie pobytu. Niewywiązanie się z tego obowiązku powoduje, że wyjazd na stypendium nie będzie mógł zostać rozliczony. Więcej informacji tutaj.

Najważniejsze dokumenty po zrealizowaniu praktyki:

1. Zaświadczenie z instytucji przyjmującej (wystawione na jej firmowym papierze) potwierdzające okres pobytu studenta na praktyce w instytucji przyjmującej;
2. Potwierdzenie o zrealizowaniu założeń programowych praktyki z jej oceną wystawioną przez opiekuna w instytucji przyjmującej (jest to trzecia część formularza Learning Agreement for traineeshipzwana After the mobility) [formularz-19-doc].
3. Sprawozdanie (w formie papierowej i elektronicznej) opisowe z pobytu na praktyce;
4. Wypełnienie ankiety Stypendysty Erasmusa on-line;
5. Wypełnienie drugiego testu biegłości językowej. Więcej informacji tutaj.

Uwaga! Zrealizowanie wszystkich powyższych pkt. 1-5 jest niezbędne do finansowego rozliczenia wyjazdu i do wypłaty ostatniej raty stypendium.

Wysokość stypendium

Stypendium otrzymywane z budżetu Programu Erasmus+ na czas pobytu za granicą ma charakter uzupełniający, co znaczy, że nie pokrywa ono wszystkich kosztów związanych z podróżą i pobytem w kraju docelowym. 
Miesięczna  stawka  stypendium  Programu określana  jest  na  podstawie  sztywnych  stawek przyporządkowanych  dla  poszczególnych  grup  krajów,  w  zależności  od  kosztów  utrzymania.  

Studenci uprawnieni do otrzymywania stypendium socjalnego, wyjeżdżający na praktykę kwalifikują się do otrzymania dodatku socjalnego w wysokości 200 euro miesięcznie. Dofinansowanie osób wyjeżdżających na praktykę z prawem do otrzymania dodatku socjalnego wypłacane jest z budżetu PO WER w walucie PLN.

Osoby z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe środki finansowe na pokrycie rzeczywistych kosztów wynikających z niepełnosprawności na podstawie wniosku. Wniosek należy złożyć u Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+. Więcej informacji tutaj [wyjazdy w roku 2018/2019] oraz tutaj [wyjazdy w roku 2019/2020].

STAWKI stypendium dla wyjazdów realizowanych z umowy finasowej 2018 (wyjazdy w roku 2018/2019).
STAWKI stypendium dla wyjazdów realizowanych z umowy finasowej 2019 (wyjazdy w roku 2019/2020).
STAWKI stypendium dla wyjazdów realizowanych z umowy finasowej 2020 (wyjazdy w roku 2020/2021).