Strona główna Rekrutacja Wzory dokumentów


Wzory dokumentów

1. Pełnomocnictwo

W sytuacji gdy kandydat na studia nie może złożyć dokumentów osobiście, może wyznaczyć pełnomocnika, który w imieniu kandydata dokona wszelkich formalności związanych z wpisem na studia.  Pełnomocnik musi mieć ze sobą poniższy zestaw dokumentów:

    1. Podpisane przez kandydata Pełnomocnictwo, którego wzór znajduje się poniżej.
    2. Komplet dokumentów niezbędnych do dokonania wpisu na studia. 
    3. Dokument tożsamości pełnomocnika oraz
    4. Oryginał dokumentu tożsamości kandydata lub kopię dokumentu tożsamości kandydata potwierdzoną przez notariusza, dokumenty te należy okazać do wglądu pracownikowi COS.

 

2. Podanie o zwrot opłaty

W przypadku nieuruchomienia danego kierunku lub/i formy studiów w AIK z powodu zebrania się zbyt małej liczby kandydatów, wniesiona przez kandydata na studia opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi. W takiej sytuacji kandydat na studia musi złożyć w COS podanie o zwrot opłaty rekrutacyjnej.

WAŻNA INFORMACJA:

Do podania należy dołączyć dowód wpłaty np. wydruk z wyciągu mobilnego konta bankowego lub potwierdzenie dokonania przelewu z placówki pocztowej (nie akceptujemy zrzutów z ekranów tzw. screen'ów).

 

Podanie można złożyć w wersji papierowej w siedzibie Centrum Obsługi Studenta (po wcześniejszej rezerwacji terminu przez portal Booksy) lub przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej AIK w systemie ePUAP lub przesłać przesyłką pocztową na adres: "Centrum Obsługi Studenta Akademii Ignatianum w Krakowie, ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków".

3. Niepełnoletni kandydaci

Oświadczenie przedstawiciela ustawowego wyrażające zgodę na podjęcie studiów przez podopiecznego

Więcej informacji dla niepełnoletnich kandydatów znajduje się w zakładce Wymagane Dokumenty.

5. Rezygnacja ze studiów

Osoby przyjęte na studia mogą zrezygnować z ich podjęcia przed rozpoczęciem roku akademickiego (1 października) bez ponoszenia kosztów za studia niestacjonarne i podyplomowe.

Oświadczenie o rezygnacji ze studiów

Dokument można złożyć w wersji papierowej w siedzibie Centrum Obsługi Studenta (po wcześniejszej rezerwacji terminu przez portal Booksy) lub przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej AIK w systemie ePUAP lub przesłać przesyłką pocztową na adres: "Centrum Obsługi Studenta Akademii Ignatianum w Krakowie, ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków".