Strona główna Uczelnia Projekty Wzrost potencjału badawczego w naukach o kulturze i religii w obszarze wkładu kulturowego jezuitów


Wzrost potencjału badawczego w naukach o kulturze i religii w obszarze wkładu kulturowego jezuitów

 

Konkurs w ramach programu „Regionalna inicjatywa doskonałości” (ogłoszony komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 czerwca 2023 r.)

 

Tytuł/nazwa projektu: „Wzrost potencjału badawczego w naukach o kulturze i religii w obszarze wkładu kulturowego jezuitów"

· Kwota wnioskowana: 2 400 000,00 zł

· Okres finansowania: 2024-2027

· Wiodąca dziedzina i dyscyplina nauki, której dotyczy przedmiot finansowania: Dziedzina nauk humanistycznych/nauki o kulturze i religii

Cel

Celem projektu „Wzrost potencjału badawczego w naukach o kulturze i religii w obszarze wkładu kulturowego jezuitów" jest podniesienie badań i kształcenia w obszarze nauk o kulturze i religii prowadzonych przez pracowników UIK poprzez wzrost umiędzynarodowienia i zasięgu oraz integrację aktywności naukowej badaczy zatrudnionych w UIK w zakresie dokumentacji, interpretacji, reinterpretacji jezuickiego dziedzictwa kulturowego Krakowa i Małopolski z uwzględnieniem jego związków z jezuickim dorobkiem kulturowym i religijnym w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Opis

 

Realizacji tego celu służyć ma powołanie Ośrodka Badań nad Jezuickim Dziedzictwem Kulturowym Krakowa i Małopolski, którego zadaniem będzie wspieranie aktywności badawczej pracowników UIK w zakresie badań nad dorobkiem jezuitów związanych z Krakowem i Małopolską w kontekście jego wpływu i kulturotwórczego oddziaływania w Europie Środkowo-Wschodniej. Ośrodek ten stanowić będzie centrum naukowe skupiające badaczy zajmujących się tą problematyką, a także pełnić funkcję centrum edukacji kulturowej, stanowiącego miejsce popularyzacji wyników badań naukowych.

Mamy nadzieję, że zaplanowane w ramach projektu - „Muzejon Jezuicki” oraz „Itinerarium kulturowe Krakowa i Małopolski – ślady jezuickie” wpłyną na zwiększenie rozpoznawalności bogatego dziedzictwa jezuitów krakowskich i małopolskich oraz ich związków z ośrodkami środkowoeuropejskimi. Prowadzona w ramach prac Ośrodka dokumentacja miejsc, postaci i wydarzeń łączących się z jezuitami krakowskimi i małopolskimi oraz ich szerokimi związkami kulturowymi będzie ściśle związana z potrzebą ochrony i tworzenia unikatowych szlaków kulturowych, eksponujących mniej znane czy zapoznane walory kulturowe, zwiększające różnorodność oferty kulturalnej, dla której podstawę merytoryczną stanowić będą wyniki badań nad dziedzictwem jezuickim Krakowa i Małopolski. Aplikowanie wyników badań naukowych do otoczenia społeczno-gospodarczego, polegające na wsparciu potencjału kulturowego i turystycznego Krakowa i Małopolski będzie opierać się o zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Tego rodzaju działania przyczynią się do wzbogacenia dotychczasowej oferty turystyczno-kulturalnej Krakowa i Małopolski; poszerzonej o aspekty jezuickiego dziedzictwa kulturowego – stanowiącego istotną ( jeszcze nie wystarczająco rozpoznaną) część tutejszego dziedzictwa.

Zespół

Zespół:

1. ks. dr hab. Stanisław Cieślak, prof. UIK – kierownik

2. dr hab. Bata Bigaj-Zwonek, prof. UIK (redaktor wniosku)

3. ks. dr Krzysztof Homa

4. ks. dr hab. Tomasz Homa, prof. UIK

5. dr hab. Izabela Kaczmarzyk, prof. UIK

6. dr hab. Monika Stankiewicz-Kopeć, prof. UIK

 

· osoby odpowiedzialne za realizację Umowy ze strony Uczelni:

1. ks. dr hab. Stanisław Cieślak, prof. UIK

2. dr hab. Monika Stankiewicz-Kopeć, prof. UIK