Strona główna Uczelnia Projekty POWER Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni


Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni

Dofinansowanie w ramach: POWR.03.05.00-00-Z203/18 Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni

Okres realizacji projektu: od 2019-09-02 do: 2023-08-31

Wartość projektu: 7 989 443,11 zł

Dofinansowanie projektu ze środków europejskich: 6 733 502,65 zł 

Kierownik projektu: dr Jarosław Charchuła SJ

Główne cele projektu

Cele główne projektu odnoszą się do:

●podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa

●podniesienia kompetencji kadr oraz wsparcia zmian organizacyjnych w systemie szkolnictwa wyższego będą osiągnięte przez opracowanie i wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju Akademii Ignatianum w Krakowie. 

Powyższe cele projektu są powiązane z otoczeniem społ - gosp. i stanowią odp. na jego oczekiwana dot. profesjonalnie przygotowanych do pracy absolwentów, posiadających zarówno wiedzę teoretyczną jak i przygotowanie praktyczne.

Co warto wiedzieć o projekcie?

Projekt Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni, składa się z kilku wzajemnie uzupełniających się elementów. Jest to projekt wspierający zarówno studentów jak i kadrę naukowo-dydaktyczną, zarządzającą i administracyjną. W ramach projektu zaplanowano również wsparcie uczelni w postaci nabycia sprzętu technicznego oraz oprogramowania.
Pierwszym z elementów są działania skierowane do studentów, ich celem jest przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy poprzez szkolenia, zajęcia projektowe, wyjazdy studyjne. Ponadto przez cały okres trwania projektu będzie funkcjonowało wsparcie w postaci Akademickiego Biura Karier.

Drugim elementem jest wsparcie kadry dydaktycznej. Szybko zmieniający się świat wymaga od wszystkich poszerzania i rozwijania swojej wiedzy. W ramach projektu przewiduje się intensywne wsparcie szkoleniowe oraz staże. Wsparcie dotyczy między innymi umiejętności wykorzystania innowacyjnych metod dydaktycznych, w tym wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym, efektywnego i skutecznego komunikowania się z różnymi pokoleniami studentów, a także staży dydaktycznych. Wszystkie te zadania będą służyły implementacji efektywnych rozwiązań dydaktycznych stosowanych w uznanych ośrodkach naukowych. Dzięki wsparciu kadra dydaktyczna zdobędzie nowe kompetencje, które zostaną wykorzystane w kolejnych latach.

Trzecim elementem jest wsparcie szkoleniowe dla kadry zarządzającej i administracyjnej Akademii Ignatianum w Krakowie. Szkolenia będą dotyczyły wszystkich najważniejszych aspektów zarządzania uczelnią jak i czynności administracyjnych. Dzięki wsparciu w ramach projektu kadra administracyjna uczelni znacznie poszerzy swoje kompetencje co będzie miało bezpośredni wpływ na funkcjonowanie Akademii Ignatianum w Krakowie jako całości.


Czwartym elementem będzie wsparcie w postaci zakupu i wdrożenia oprogramowania służącego do efektywnego zarządzania Akademią Ignatianum w Krakowie. Najbardziej widocznym programem będzie Uniwersytecki System Obsługi Studiów czyli popularny USOS, używany przez najważniejsze polskie uczelnie. Zostaną wprowadzone również mniej widoczne ale równie istotne systemy, które pomogą studentom jak również  pracownikom w ich nauce i pracy.  

Połączenie tych czterech elementów pozwoli nie tylko na osiągniecie celów projektu jakim są podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz podniesienie kompetencji kadr oraz wsparcia zmian organizacyjnych w systemie szkolnictwa wyższego, ale również dążenie do osiągnięcia celu wiodącego Strategii Rozwoju Akademii Ignatianum w Krakowie: Dążenie do przekształcenia Akademii Ignatianum w Krakowie w uniwersytet społeczno-humanistyczny i stworzenie z niej wiodącego jezuickiego ośrodka naukowo-badawczego w Europie Środkowo-Wschodniej.

Zadania w projekcie

W ramach projektu realizowane będą działania dotyczące:

  • podnoszenia kompetencji
  • wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy
  • zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego

 

Cel projektu zostanie uzyskany dzięki realizacji następujących zadań:

Zadanie 1 - Program rozwoju kompetencji i przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy

Zadanie 2 - Wsparcie studentów w wejściu na rynek pracy - utworzenie i wsparcie działania Akademickiego Biura Karier

Zadanie 3 - Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej Uczelni

Zadanie 4 - Podniesienie kompetencji kadry zarządzającej i administracyjnej Uczelni

Zadanie 5 - Pozyskanie narzędzi wsparcia informatycznego umożliwiających efektywne zarządzanie Uczelnią