FAQ

Czy tylko osoba z orzeczonym stopniem niepełnosprawności może skorzystać z usług BON? 

Oczywiście, że nie. Biuro jest otwarte dla wszystkich osób, które ze względu na swój stan zdrowia nie mogą realizować toku studiów w trybie standardowym.

Dodatkowo z porady związanej z savoir - vivre wobec osób chorych i osób z niepełnosprawnością może skorzystać każdy student i pracownik AIK.

 

Kto podejmuje decyzje o formie i rodzaju przyznanej pomocy?

Postanowienie o przyznaniu pomocy i jej formie wraz z uzasadnieniem podejmuje właściwy dla wydziału Uczelni Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych po złożeniu wniosku przez osobę zainteresowaną pomocą.

 

Czy kandydat na studia może zwrócić się do BON o pomoc?

Oczywiście, kandydaci na studia, którzy chcą skorzystać w postępowaniu kwalifikacyjnym z dostosowania jego formy do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności mogą zgłosić się do BON, aby uzyskać pomoc.

 

Co zrobić jeśli orzeczenie skończy się w trakcie roku akademickiego?

Jeśli orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jest czasowe i wygaśnie w trakcie trwania roku akademickiego, a student otrzyma kolejne orzeczenie powinien zgłosić się do 14 dni do BON w celu aktualizacji dokumentacji medycznej.

 

Co w przypadku, gdy sala wykładowa jest niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych?

W takiej sytuacji prosimy o zgłoszenie się do Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Będziemy starać się znaleźć najlepsze rozwiązanie dla zaistniałej sytuacji.  

 

Kim jest asystent osoby niepełnosprawnej?

Jest to osoba, która na wniosek studenta niepełnosprawnego jest zatrudniona na umowę zlecenie przez Akademię Ignatianum w celu ułatwienia niezależnego, samodzielnego i aktywnego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej poprzez wykonanie lub pomoc w codziennych czynności niezbędnych w środowisku akademickim.