Czym zajmuje się BON?

 

Do najważniejszych zadań BON należy podejmowanie działań zmierzających do:

 

     likwidacji barier, uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym kształcenie się na Uczelni;

     bieżącej obsługi niepełnosprawnych studentów, doktorantów i kandydatów na studia;

     inicjatyw i realizowania działań dotyczących niepełnosprawnych studentów i doktorantów

     integracji studentów niepełnosprawnych;

     promowania Uczelni, jako instytucji przyjaznej osobom niepełnosprawnym, w tym w szczególności wśród potencjalnych kandydatów na studia (m.in. poprzez informowanie o możliwościach i warunkach studiowania w Uczelni osób niepełnosprawnych);

     informowania o bieżących sprawach związanych w szczególności ze: stypendium socjalnym, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogach oraz stypendium rektora;

     uczestnictwa m.in. w konferencjach, seminariach dot. tematu niepełnosprawności;

     współpracy z Pełnomocnikami Rektorów ds. Osób Niepełnosprawnych innych uczelni wyższych w celu wymiany doświadczeń i realizowaniu wspólnych działań;

     likwidacji barier uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym udział w życiu społeczności akademickiej;

     kształtowania przychylnych postaw wobec osób niepełnosprawnych;

 

W jakich sprawach mogą zwrócić się osoby niepełnosprawne do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych?

 

- jeżeli chcą skorzystać z pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej na Uczelni;

- potrzebują szeroko rozumianej pomocy związanej z likwidacją barier utrudniających lub uniemożliwiających kształcenie na AIK;

- jeżeli chcą się podzielić z pracownikami Biura swoimi pomysłami, sugestiami i doświadczeniem w celu wprowadzania optymalnych rozwiązań na uczelni ukierunkowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych - pełnoprawnych studentów Akademii Ignatianum;

- jeżeli potrzebują innej formy pomocy w sprawach dotyczących studiowania na uczelni,