Szkolenia i Rekrutacja

Od marca ruszają bezpłatne szkolenia, warsztaty i staże realizowane w ramach projektów POWR, finansowane z Funduszy Europejskich. Zaplanowane działania kierowane są do studentów oraz kadry dydaktycznej i administracyjnej. Poniżej prezentujemy część z nich. O szczegółach (w tym rekrutacji, terminach, programach szkoleń) będziemy informować na stronie internetowej i w mediach społecznościowych

Szkolenia dla studentów

W ramach wsparcia szkoleniowego przewidziano szereg zajęć, których wspólnym celem będzie wyposażenie studentów w kompetencje zawodowe, językowe, komunikacyjne, informatyczne, analityczne i w zakresie przedsiębiorczości.

Szkolenia oferowane w ramach projektu przewidziano następujące szkolenia i warsztaty:
• Cambridge CELT S
• Cambridge CELT P
• Szkolenie rozwijające kompetencje przedsiębiorcze
• Zajęcia warsztatowe z zakresu typografii i projektowania książek
• Fotografia wobec procesów kulturowych
• Prezentacja sceniczna i adaptacje teatralne
• Prowadzenie spraw rachunkowo-księgowych
• Programy biurowe w administracji
• Outsourcing i offshoring w kontekście pozyskiwania inwestorów dla gmin
• Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy dydaktycznej
• Kompetencje coachingowe w pracy pedagoga
• Arteterapia w edukacji
• Język migowy dla pedagogów
• Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
• Multimedia w reklamie
• Zajęcia warsztatowe z zakresu prowadzenia coachingu
• Warsztat pracownika działu HR

Dzięki nim uczestnicy uzyskają możliwość podniesienia kompetencji, które są potrzebne na rynku pracy. Uczestnictwo w szkoleniach będzie obowiązkowo poprzedzone bilansem kompetencji, który pozwoli wskazać mocne i słabe strony kandydata na uczestnika jak również wykazanie luki kompetencyjnej utrudniającej kandydatom wejście na rynek pracy.
Dzięki połączniu dokładanego ustalenia potrzeb szkoleniowych danego studenta i odpowiedniego dobrania wsparcia możliwe będzie osiągniecie celu o którym mowa powyżej.

Zadania praktyczne w formie projektowej

W ramach wsparcia: Dodatkowe, realizowane przy współudziale pracodawców, zadania praktyczne realizowane w formie projektowej, przewidziane zostały zajęcia prowadzone we współpracy z przedsiębiorstwami. W ramach wsparcia, zostanie nawiązana współpraca z  przedsiębiorstwami działającymi w sektorze edukacyjno-społecznym. Przedsiębiorcy przedstawią problemy z którymi mierzą się w swojej codziennej działalności, a zadaniem studentów będzie opracowanie propozycji rozwiązania. Praca będzie przebiegała w schemacie problem – badania, w tym: badania terenowe oraz literatury przedmiotu, opracowanie propozycji rozwiązania.


Zajęcia będą trwały 30 godzin co pozwoli uczestnikom na dokładne zbadanie problemu i stworzenie odpowiedzi. Po zakończeniu zadań praktycznych, wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu zajęć.

Wizyty studyjne dla studentów

W ramach projektu odbędą się wizyty studyjne studentów AIK w podmiotach o społeczno-edukacyjnym profilu działalności. Uczestnicy wyjazdów poznają na miejscu specyfikę działań różnych podmiotów. Studenci zapoznają się z tym jak faktycznie wygląda praca w tego rodzaju placówkach, co pozwoli im lepiej zrozumieć specyfikę tego rodzaju miejsc pracy i tym samym lepiej przygotować studentów do pracy.

Szkolenia i staże dla kadry dydaktycznej

W ramach projektu założone zostały szkolenia staże dla kadry dydaktycznej. Wsparcie dotyczy między innymi umiejętności wykorzystania innowacyjnych metod dydaktycznych, w tym wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym, efektywnego i skutecznego komunikowania się z różnymi pokoleniami studentów a także staży dydaktycznych.

W ramach wsparcia odbędą się kursy:
• Warsztaty ze skutecznego i umiejętnego posługiwania się własnym głosem
• Tutoring akademicki
• Nauczanie problemowe i interaktywne w uczelni wyższej
• Warsztaty dot. obsługiwania platformy Moodle -prowadzenia kursów, publikowania materiałów
• Warsztaty nt. metod wspierających pracę ze studentami mającymi zaburzenia psychiczne i emocjonalne
• Zasady efektywnego komunikowania w grupie

Odbędą się również staże zagraniczne z zakresu stosowania metody arteterapii.
Wszystkie te zajęcia mają jeden cel jakim jest poprawa jakości kształcenia poprzez podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry naukowo-dydaktycznej.

Szkolenia dla kadry zarządzającej

Wsparciem zostanie objęta również kadra zarządzająca uczelnią. Planowany jest szereg szkoleń, które będą dotyczyły wszystkich najważniejszych elementów zarządzania uczelnią takich jak:

● strategiczne zarządzanie uczelnią
● budowanie kultury i jakości kształcenia
● efektywne zarządzanie finansami uczelni wyższej
● kierunki rozwoju współczesnej nauki i uczelni
● zmiany w prawodawstwie w szkolnictwie wyższym
● efektywnego zarządzania czasem

Powyższe działania korzystnie wpłyną na wzrost kompetencji zarządczych osób kierujących uczelnią.

Szkolenia dla kadry administracyjnej

Dla kadry administracyjnej Uczelni zaplanowano szkolenia dotyczące obszarów:
• zarządzania
• komunikacji, w tym komunikacji w języku obcym
• promocji
• wykorzystania narzędzi ICT w działach wspierających funkcjonowanie uczelni
• poprawy funkcjonowania działów księgowości, administracji i działu kadr
• poprawy funkcjonowania uczelni w świetle ustawy 2.0 oraz przeglądu i dostosowania obowiązujących na uczelni procedur
• podniesienia jakości obsługi studentów i innych interesariuszy uczelni

Będą one obejmowały takie kwestie jak: metody wspierające pracę ze studentami, efektywnego zarządzania, tworzenia regulaminów i programów studiów, komunikacji, promocji, budowania wizerunku, mediów społecznościowych, programów biurowych w administracji, księgowości (w tym obsługa programów księgowych), MS Office w praktyce, kadr, a także kursy językowe oraz warsztaty posługiwania się głosem.